Skip to content

Válasz a Magyar Hírlap adatkérésére

Válasz a Magyar Hírlap adatkérésére

Kacsoh Dániel úrnak
Magyar Hírlap
kacsoh.daniel@magyarhirlap.hu
+36 20 57 56 120

Tisztelt Kacsoh Dániel Úr!

A Transparency International Magyarország Alapítványhoz (TI Magyarország) 2017. év április hó 10. napján kelt elektronikus levélben intézett kérdéseit köszönjük.

Örömünkre szolgál, hogy azokat a kérdéseket láthatjuk viszont, amelyeket a TI Magyarország az elmúlt évek során a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott alapítványoknak tett fel. A kérdések ilyen módon történő újrahasznosítása a TI Magyarország munkájának az elismerése. Ugyanakkor ezek a kérdések nem keletkeztetnek a TI Magyarország számára válaszadási kötelezettséget. A TI Magyarország ugyanis közhasznú civil szervezet és nem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: információszabadság törvény) által meghatározott közfeladatot ellátó szerv. Ennek megfelelően a TI Magyarország nem gyakorol semmiféle közhatalmat és – szemben például a Magyar Nemzeti Bank által életre hívott, kizárólag a magyar állam rendelkezése alá tartozó közpénzt használó alapítványokkal – bevételeinek a túlnyomó többsége nem minősül közpénznek. Ezért a TI Magyarország gazdálkodására vonatkozó adatok nem közérdekű adatok.

Mindezekre figyelemmel a TI Magyarország, egyetlen kivételtől eltekintve, nem köteles megválaszolni az ön által feltett kérdéseket.

Mivel azonban számunkra az átláthatóság a saját működésünkre vonatkozóan is mindenekfelett álló követelmény, úgy határoztunk, hogy valamennyi, a birtokunkban lévő és a jogi előírások megsértése nélkül nyilvánosságra hozható, kiadni kért adatot a rendelkezésére bocsátunk.

Előrebocsátjuk még azt is, hogy a feltett kérdések zömére választ lel a TI Magyarország honlapján elérhető, a közhasznú civil szervezetként kötelezően nyilvánosságra hozandó adatoknál lényegesen több információval szolgáló közhasznúsági beszámolóinkban.

A konkrét kérdésekre az alábbiak szerint válaszolunk:

1) A Transparency International Magyarország Alapítvány (TI) létesítésétől 2017. április 1-ig terjedő időszakban összes hatályban lévő szervezeti és működési, valamint befektetési szabályzatát, az alapítvány munkáját segítő tanácsadók, illetve tanácsadó testület tagjainak nevét, javadalmazásuk és költségtérítésük összegét.

Válasz: A TI Magyarország honlapján elérhetőek a szervezetünkre vonatkozó működési dokumentumok, a következő linken: https://transparency.hu/rolunk/mukodesi-dokumentumok/. A honlapunk itt jelölt felületén a kiadni kért dokumentumoknál részletesebb adatokat talál, ugyanakkor nem éri el a TI Magyarország korábbi Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelyet külön mellékelek.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: civiltörvény) 45. §  értelmében a befektetési tevékenységet végző közhasznú szervezet döntéshozó szervének kell a felügyelő szerv véleményének kikérését követően befektetési szabályzatot készítenie. A civiltörvény értelmében a civil szervezet eszközeiből történő értékpapír-, társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyoni értékű jog, ingatlan és más egyéb éven túli befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenység minősül befektetési tevékenységnek. A TI Magyarország, közhasznú jogállású civil szervezetként, nem végez, nem is végezhet elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet, ennek megfelelően nem rendelkezik és korábban sem rendelkezett értékpapírral, társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyoni értékű joggal, illetve ingatlannal, továbbá nem folytat és korábban sem folytatott más egyéb éven túli befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenységet. Erre figyelemmel a TI Magyarországnak nincsen befektetési szabályzata.

A TI Magyarország tanácsadóinak, illetve a munkánkat segítő tanácsadó testület tagjainak a nevét, továbbá, a kérdésben foglaltakon túlmenően a szervezet további vezető testületeiben tagként közreműködő személyek nevét a honlapunkon itt érheti el: https://transparency.hu/rolunk/kuratorium/. A TI Magyarország egyetlen vezető testületi tagjának sem fizet és korábban sem fizetett javadalmazást, költségtérítést, vagy más egyéb juttatást.

2) A TI létesítésétől 2017. április 1-ig az alapítvány összes dolgozójának (ide értve megbízási jogviszony, valamint munkaviszony alapján foglalkoztatottak) munkakörét és havi javadalmazását és költségtérítésének összegét.

Válasz: A TI Magyarország közhasznú civil szervezet és nem az információszabadság törvény által meghatározott közfeladatot ellátó szerv. Ezért a TI Magyarország érdekében tevékenykedő természetes személyek (munkavállalók, polgári jogi jogviszony, pld. vállalkozás vagy megbízás keretében közreműködők, önkéntesek, gyakornokok, stb.) személyes adatai az információszabadság törvény 26. § (2) bekezdésére figyelemmel nem közérdekből nyilvánosak. Emiatt a TI Magyarország munkavállalóinak a javadalmazására és a költségtérítésére vonatokozó adatokat nem áll módunkban kiadni.

Ugyanakkor a honlapunkon minden munkavállalónk neve, beosztása és életrajza elérhető itt: https://transparency.hu/rolunk/munkatarsak/, a munkakörüket pedig a TI Magyarország Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg, amely itt érhető el: https://transparency.hu/rolunk/mukodesi-dokumentumok/.

Mindezen túl figyelmébe ajánljuk a TI Magyarország közhasznúsági jelentéseit és a szervezet bevételeire és a kiadásaira vonatkozó külön ismertetőket. Ezeket a honlapunkon itt találja meg: https://transparency.hu/rolunk/penzugyek/. A bevételeinket és a kiadásainkat részletező táblázatokból, évenkénti bontásban, megismerheti egyebek mellett a szervezet forrásait, azt, hogy a források kitől, illetve honnan származnak, a foglalkoztatottak létszámát, és a munkabér ráfordítások éves mértékét is. Ugyanezek az adatok a TI Magyarország évente közzétett és az előzően megjelölt webhelyen elérhető közhasznúsági jelentéseiben is elérhetőek.

3) Érdeklődnék arról is, hogy a TI idén április 1-ig az alapítványi vagyont milyen befektetésekben, megtakarításban, értékpapírban vagy egyéb pénzeszközben tartotta, hány pályázaton vett részt és mekkora támogatásokban részesült?

Válasz: Amint arra már fent is utaltunk, a TI Magyarország közhasznú jogállású civil szervezet és ekként nem végezhet elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet. Figyelemmel a szervezet ismertetett jogállására és a küldetésünkre, a rendelkezésünkre álló forrásokból keletkező tartalékot nem vagyongyarapítás céljából képezzük és nem üzleti nyereség elérésére törekedve hasznosítjuk. Az kizárólag a közhasznú céljaink megvalósítását szolgálja és a szervezet számláját vezető banknál, elkülönített bankszámlán tartjuk nyilván. A TI Magyarország éves közhasznúsági jelentéseiben megtalálható a közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása, amelynek részét képezi a mérleg tartalma, amelyen belül a forgóeszközök összetétele megjelöli a szervezet elkülönített tartalékát. A TI Magyarország az elmúlt években átlagosan nagyjából 3 millió forintot kitevő, az említett ismertetésből pontosan megállapítható mértékű pénzeszközöket tart nyilván a számlavezető bank által biztosított megtakarítási számlán. Ez bármikor felhasználható, a civiltörvény értelmében befektetési szabályzat elkészítését kötelezővé tévő befektetésnek nem minősülő megtakarítás.

Azon pályázatokat illetően, amelyeken a TI Magyarország részt vett, arra hívom fel a figyelmét, hogy a ránk vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében a bevételeinket források szerint kell nyilvántartsuk, így azokat források szerinti struktúrában tüntetjük fel a közhasznúsági beszámolókban. A TI Magyarország ezen okból nem tartja nyilván sem azt, hogy hány pályázaton vesz részt, sem azt, hogy a bevételei hány darab pályázatból származnak. Emiatt arra a kérdésre, hogy hány pályázaton vettünk részt, nem tudunk válaszolni. A pályázati úton elnyert bevételeink mértékéről és az ilyen bevételek forrásáról azonban tájékozódhat a közhasznúsági beszámolókban. Ennek elérhetősége a honlapunkon: https://transparency.hu/rolunk/penzugyek/.

4) A TI 2017. április 1-ig az alapítvány által összes kiírt pályázati kiírásra hány pályázat érkezett (pályázatok szerint bontva), a beérkezett pályázatok kapcsán hány támogató és hány elutasító döntés született? Kik kaptak támogató és elutasító döntést?

Válasz: A TI Magyarország által kiírt pályázatokra vonatkozó kérdésére a mellékelt táblázatban találja a választ. A TI Magyarország által elutasított pályázatokat benyújtó személyek nevét nem áll módunkban közölni önnel, azt ugyanis a törvények nem teszik lehetővé. Az információszabadság törvény 5. § (1) bekezdése értelmében személyes adat kizárólag az érintett természetes személy hozzájárulása, vagy törvény adatkezelést elrendelő rendelkezése alapján kezelhető. A TI Magyarország a hozzá pályázó, ám támogatásban nem részesülő személyeket semmilyen juttatásban nem részesíti, velük nem lép szerződéses kapcsolatba és nem kér tőlük a nevük nyilvánosságra hozatalára kiterjedő adatkezelési felhatalmazást. Ilyen adatkezelésre törvény sem hatalmazza fel a TI Magyarországot, ezért azon személyeket, akik elutasító döntést kaptak, nem nevezhetjük meg.

A TI Magyarország által pályázati úton odaítélt támogatásban részesített szervezetek megnevezése és a nekik juttatott pályázati díj összege megismerhető a közhasznúsági beszámolónk cél szerinti juttatásokat feltüntető rovatából. Ennek elérhetősége a honlapunkon: https://transparency.hu/rolunk/penzugyek/.

5) Ez idő alatt kiknek és mekkora összegű támogatást ítéltek meg, illetve fizettek ki a győztes pályázóknak? Milyen szervezetekkel kötöttek támogatási szerződést? (Az egyes szerződéseket, kérem, csatolják!) Továbbá: tételes bontásban legyenek szívesek megküldeni, hogy az egyes pályázatoknál milyen pontozási rendszer alapján hoztak határozatot!

Válasz: A TI Magyarország által pályázati úton természetes személyeknek kifizetett támogatások mértéke és kedvezményezettje a fenti 4) kérdésre adott választ is tartalmazó táblázatból ismerhető meg. A szervezeteknek pályázati úton jutatott támogatásra vonatkozó adatok a TI Magyarország közhasznúsági beszámolójának cél szerinti juttatásokat ismertető részéből állapíthatóak meg. Ennek elérhetősége a honlapunkon: https://transparency.hu/rolunk/penzugyek/.

A TI Magyarország által kiírt pályázatok bírálatában rendre közreműködtek, illetve közreműködnek a TI Magyarország dolgozói, amennyiben a pályázati díj forrását külső donor szervezet biztosítja, a donor szervezet képviselője és esetleg további, a pályázat tárgya szerint szakértelemmel rendelkező külső bírálók. A nyertes pályázatokat a bírálók választják ki, pontozási rendszert azonban nem alkalmaznak. Ezért, ilyen rendszer hiányában, az egyes pályázatok pontozási rendszeréről nem tudunk tájékoztatást adni.

A szervezetekkel kötött támogatási szerződéseket a TI Magyarország Szervezeti- és Működési Szabályzatában foglaltak szerint megtekintheti.

6) A TI mostanáig mekkora összeget fizetett ki a kuratórium, illetve felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíj, illetve költségtérítés címén, vett-e igénybe külső szervezetet, illetve bízott-e meg szakértőt vagyonának kezelésével? Ha igen, mely szervek és szakértők voltak, és a megbízott vagyonkezelő adatigénylésem időpontjáig milyen díjazásban részesült?

Válasz: A TI Magyarország sem a kuratórium, sem a felügyelő bizottság tagjainak nem juttat sem tiszteletdíjat, sem költségtérítést és e testületekben viselt tagi minőségükben más jogcímen sem juttat nekik összegeket. Ilyen juttatásokra korábban sem került sor. A TI Magyarország nem vett és nem is vesz igénybe külső szervezetet, továbbá nem bízott és nem is bíz meg szakértőt a vagyonának a kezelésével.

7) Az Alapítvány biztosít-e/biztosított-e bármilyen tárgyi eszközt (pl. szolgálati telefon, számítógép stb.) dolgozói számára? Ha igen, hány darabot és milyen típusúakat? Hány munkavállaló, mikor és mennyiért vett részt külföldi kiküldetésen, 2017. április 1-ig milyen béren kívül juttatásban részesítették és milyen jogcímen a munkavállalóikat?

Válasz: A TI Magyarország az alábbi táblázatban részletezett személyi használatú tárgyi eszközöket biztosítja a dolgozóinak.

Munkavállaló neve Beosztás Tárgyi eszköz elnevezése Tárgyi eszköz típusa
Dr. Martin József Péter ügyvezető igazgató telefon Sony Xperia E4
Dr. Ligeti Miklós jogi vezető telefon Nokia C2

A TI Magyarország kizárólagos használatra nem biztosít a munkavállalói részére más tárgyi eszközt, ugyanakkor minden munkavállaló rendelkezik irodai munkaállomással, ami lehet asztali vagy hordozható számítógép. Ezek beszerzéskori könyv szerinti értékét, életkorát, valamint a vámtarifa számát a TI Magyarország beruházásinak és tárgyi eszközeinek mellékelten megküldött egyedi nyilvántartólapja (ún. „tárgyi eszköz karton”) tartalmazza.

A külföldi kiküldetésekre vonatkozó adatokat a ránk vonatkozó jogszabályi előírások alapján nem kell közzétenni a közhasznúsági beszámolóban, ezért, bár a TI Magyarország rendelkezik a szervezet munkavállalóinak a külföldi kiküldetéseivel összefüggő adatokkal, azok előállítása további időt igényel. Előreláthatóan 2017. év június hónap végére tudjuk ezeket az adatokat előállítani. Előrebocsátjuk, hogy a TI Magyarország nem fizet napi díjat a munkavállalóinak a külföldi kiküldetés tartamára, a külföldi kiküldetés költségei kizárólag a szállás, az utazás, és az étkezés költségeit tartalmazzák. Ráadásul, az esetek túlnyomó többségében a külföldi kiküldetéseket a TI Magyarország a pályázati úton elnyert forrásokból fedezi.

A béren kívüli juttatás összegét illetően tájékoztatom, hogy a TI Magyarország nem nyújt és korábban sem nyújtott béren kívüli juttatást a munkavállalóinak.

8) A Transparency International Magyarország Alapítvány létesítésétől 2017. április 1-ig az alapítvány bármely tagja, illetve munkavállalója részt vett-e olyan szakmai fórumon/rendezvényen/konferencián/workshopon, melyet az alapítvány finanszírozott? Ha igen mikor és ezek milyen összegűek voltak?

Válasz: Azon szakmai rendezvények nyilvántartása, amelyeken a TI Magyarország munkavállalói részt vettek, nem feladata a TI Magyarországnak, erre nem köteleznek bennünket a ránk vonatkozó jogszabályi rendelkezések. A kért adattal emiatt nem rendelkezünk, így erre a kérdésre nem tudunk választ adni.

9) Az Alapítvány létesítésétől máig hány főt foglalkoztat megbízási szerződés, valamint munkaszerződés alapján, mennyiért vásárolt informatikai eszközöket és mely cégektől, vásárolt-e gépjárművet, s ha igen, milyen típusú gépjárművet és mennyiért?

Válasz: A TI Magyarország jelenleg 9 főt foglalkoztat. A TI Magyarország által foglalkoztattak létszámát egyrészt a szervezet bevételeit és a kiadásait évenkénti bontásban részletező táblázatokból ismerheti meg, másrészt azok elérhetőek a TI Magyarország által évente közzétett közhasznúsági jelentésekben is. E két adatforrás itt érhető el: https://transparency.hu/rolunk/penzugyek/.

A megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak létszámát a ránk vonatkozó jogszabályi előírások alapján nem kell közzétenni a közhasznúsági beszámolóban, ezért, bár a TI Magyarország rendelkezik a megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak létszámára vonatkozó adatokkal, azok előállításával előreláthatóan 2017. év június hónap végére készülünk el.

Tájékoztatjuk, hogy a TI Magyarország nem vásárol és korábban sem vásárolt gépjárművet, továbbá más jogcímen sem tulajdonol gépjárművet. A tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozó, a beszerzési árat, és a szállítót is megnevező tárgyi eszköz kartonokat mellékelem, a szervezet informatikai beszerzéseit ebből megismerheti.

10) Kérem továbbá részemre megküldeni az alapítványi vagyon felhasználása körében megkötött szerződések vonatkozásában a szerződő felek nevét, szerződés tárgyát, ellenszolgáltatás összegét, szerződéskötés időpontját, az ezek megkötéséről hozott döntést, a döntésre irányuló előterjesztést/javaslatot, a szerződéskötés vonatkozásában a döntés megtárgyalásáról szóló jegyzőkönyvet!

Válasz: A TI Magyarország közhasznú jogállású alapítvány, ezért a bevételeire, kiadásaira, valamint ezek forrására vonatkozó minden adat elérhető a szervezet honlapján (https://transparency.hu/rolunk/penzugyek/). Bár a törvényi előírások értelmében a bevételeinkre és a kiadásainkra vonatkozó adatokat csak a 2015. évtől kezdődően kell részletesen közreadnunk, a TI Magyarország, a működésének jobb áttekinthetősége érdekében, a 2010. évre visszamenően önként alkalmazza magára a nagyobb nyilvánosságot eredményező szabályokat. A törvény által előírt formanyomtatványon túl grafikus megjelenítést és szöveges kifejtést is tartalmazó közhasznúsági beszámolót teszünk közzé.

Ugyanakkor a TI Magyarország nem minősül az információszabadság törvény szerinti közfeladatot ellátó szervnek, és a vagyona, a magyar állam által kezelt forrásból származó bevételeitől eltekintve, nem közpénz. Ezért a TI Magyarország működésére, tevékenységére és gazdálkodására vonatkozó adatok, ismételten csak a magyar állam által kezelt forrásból származó bevételekkel történő gazdálkodásra vonatkozó adatoktól eltekintve, nem közérdekű adatok. Emiatt a TI Magyarország alapítványi vagyonának a felhasználása körében megkötött szerződésekre vonatkozó, kiadni kért adatokat, a magyar állam által kezelt forrásból származó bevételekkel történő gazdálkodásra vonatkozó adatoktól eltekintve, nem áll módomban kiadni.

A TI Magyarország magyar állam által kezelt forrásból származó bevételei az alábbiak:

 1. NCA-CIV-10-C-0188 számon a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által a „Fejlesztés a civil szektor pénzügyi átláthatóságáért” címen benyújtott pályázatra megítélt 2.250.000 forint összegű támogatás;
 2. NCA-ORSZ-11-0401 számon a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által a „Stabil háttérrel a fenntartható működésért” címen benyújtott pályázatra megítélt 200.000 forint összegű támogatás;
 3. AL-0530/2012 számon a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja által együttműködési megállapodás keretében a vállalatok versenyjogi megfelelőségét elősegítő program megvalósítására biztosított 1.450.000 forint összegű forrás;
 4. AL-631/2013 számon a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja által az „A fékező és előmozdító tényezők azonosítása, amelyeket a vállalkozások az engedékenységi együttműködés vonatkozásában figyelembe vesznek” címen benyújtott pályázatra megítélt 1.850.000 forint összegű támogatás;
 5. AL-776/2016 számon a Gazdasági Versenyhivatal által az „A Redflag jelzőrendszer bemutatása, workshop az üzleti szektor képviselőinek a közbeszerzési korrupció csökkentéséért és a tiszta versenyért” címen benyújtott egyedi támogatási kérelem alapján megítélt 1.952.150 forint összegű támogatás;
 6. HU-13-E5-2012-R3 számon a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet – Programigazgatóság, Fiatalok Lendületben Programiroda által a „Use of Democratic Values in Fighting Corruption for Young People” címen ez Európai Bizottsághoz benyújtott és az Európai Bizottság által megítélt támogatásban részesített pályázatra folyósított 49.964,95 euró összegű támogatás;
 7. 14/0045-KA2SE/2308 számon a Tempus Közalapítvány által az „Innovative approaches towards teaching anti-corruption in formal edication” címen ez Európai Bizottsághoz benyújtott és az Európai Bizottság által megítélt támogatásban részesített pályázatra folyósított 263.731 euró összegű támogatás.

Az a)-b), valamint az f) pontokban felsorolt támogatások felhasználásáról a donorszervezeteknek megküldött számlaösszesítőket, továbbá a c)-e) pontokban felsorolt források felhasználásáról a donorszervezetnek megküldött pénzügyi beszámolókat mellékelem. A g) pontban jelzett projekt megvalósítása folyamatban van, így annak végrehajtásáról még nem készült pénzügyi beszámoló és számlaösszesítő sem áll rendelkezésre. A felsorolt projektekre vonatkozó szerződéseket a TI Magyarország Szervezeti- és Működési Szabályzatában foglaltak szerint megtekintheti.

A polgárok személyi jövedelemadójából származó ún. egy százalékos felajánlások is a TI Magyarország magyar állam által kezelt forrásból származó bevételei közé tartoznak. E források mértéke évente nagyjából 1-1,5 millió forintot tesz ki. A pontos adatok a TI Magyarország honlapján közzétett formanyomtatványokból ismerhetőek meg, ezek elérhetősége: https://transparency.hu/rolunk/penzugyek/. Az így keletkezett bevételeink zömét, a vonatkozó előírásoknak megfelelően, cél szerinti juttatások és működési költségek fedezésére fordítjuk, amelynek részleteit pedig az évente közzétett közhasznúsági beszámolóinkból ismerheti meg. Amennyiben további adatokat szeretne megismerni, erre a TI Magyarország Szervezeti- és Működési Szabályzatában foglaltak szerint tudunk lehetőséget biztosítani.

Kérem válaszunk szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2017. május 11.

Üdvözlettel,
Transparency International Magyarország Alapítvány

Mellékletek:

 1. a TI Magyarország korábbi, már visszavont Szervezeti és Működési Szabályzata
 2. a TI Magyarország beruházásinak és tárgyi eszközeinek egyedi nyilvántartólapja (ún. „tárgyi eszköz karton”)
 3. a TI Magyarország által kiírt pályázatokra vonatkozó adatokat tartalmazó táblázat
 4. négy darab számlaösszesítő
 5. három darab pénzügyi beszámoló
×