A Transparency International Magyarország Alapítvány állásfoglalása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló T/3374. törvényjavaslatról

Kapják:
Dr. Gulyás Gergely miniszter úr – Miniszterelnökség
Hende Csaba elnök úr – Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága
Bánki Erik elnök úr – Országgyűlés Gazdasági Bizottsága
Z. Kárpát Dániel elnök úr – Országgyűlési Vállalkozásfejlesztési Bizottsága

 

A Transparency International Magyarország Alapítvány (a továbbiakban: TI Magyarország) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) módosítására irányuló T/3374. számú törvényjavaslattal (a továbbiakban: törvényjavaslat) összefüggésben az alábbiakra hívja fel a figyelmet.

 

A törvényjavaslat 2. §-ával kapcsolatban egyrészt emlékeztetünk a TI Magyarország 2018. november 5-én kelt, a Miniszterelnökséget vezető miniszternek címzett levelére. Ebben, egyebek mellett, a Kbt. 3. § 39. pontjának módosítását javasoltuk annak érdekében, hogy a látvány-csapatsportok támogatása – köznyelvben elterjedt fordulattal „TAO támogatás” – ne képezzen kivételt a Kbt. szerinti támogatás fogalma alól. A Kúria ugyanis a Pfv.IV.21.135/2017/10. számú, 2017. év október hó 25. napján kelt ítéletében kimondta, hogy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a által szabályozott látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye közpénznek minősül. Erre tekintettel, a TAO támogatásból megvalósuló beszerzések – feltéve, hogy a Kbt. által előírt egyéb feltételek is fennállnak – a Kbt. hatálya alá tartoznak. A Kbt. folyamatban lévő módosítása alkalmat ad a kérdés megnyugtató rendezésére.

 

Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a jelenleg hatályos szabályozás nem felel meg a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkének, amely a támogatásokból megvalósuló beszerzések közbeszerzési kötelezettségéről rendelkezik.

 

Másrészt súlyosan aggályosnak tartjuk, hogy a szintén a törvényjavaslat 2. §-a által bevezetni tervezett módosítás kivenné a támogatásból megvalósuló beszerzések közbeszerzési kötelezettségének köréből az egyházi jogi személyek beszerzéseit. Felhívjuk a figyelmet az Európai Unió Bíróságának állandó ítélkezési gyakorlatára (lásd például a C-74/16 számú ügyet – Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania v. Ayuntamiento de Getafe) amely szerint a tisztán vallási tevékenységeket kivéve az egyház tevékenységei is gazdasági tevékenységnek minősülnek, ezért ezekre is vonatkozik az Európai Unió közbeszerzési, versenyjogi, állami támogatási, és egyéb joganyaga. Ha például valamely egyházi jogi személy sportkomplexumot tervez megvalósítani állami vagy európai uniós támogatásból, vagyis közpénzből, az ugyanúgy közbeszerzés köteles, mint bármely más beruházó szervezet esetében. Hangsúlyozzuk ezért, hogy a törvényjavaslat által bevezetni tervezett ezen módosítás nem felel meg az európai uniós jognak.

 

Magyarország súlyos korrupciós kitettségére és a közbeszerzések közismerten kimagasló korrupciós fertőzöttségére tekintettel azt is jelezzük, hogy a támogatásból megvalósuló beszerzések közbeszerzési kötelezettségét megteremtő küszöbértéknek építési beruházás esetében a törvényjavaslat 2. §-a által 40 millió forintról 300 millió forintra tervezett emelése további súlyos korrupciós kockázatokat rejt magában. A törvényjavaslat indokolása elmulasztja számokkal alátámasztani ennek a módosításnak az indokoltságát. Az értékhatár emelésének az elhagyását javasoljuk.

 

Kérjük az észrevételeink figyelembevételét, egyúttal jelezzük, hogy készek vagyunk álláspontunk személyes egyeztetés keretében történő, részletes kifejtésére. A TI Magyarország a jelen levelet nyilvánosságra hozza.

Adományozás Newsletter signup

Hírlevél feliratkozás

Kérjen tőlünk naprakész információkat!

Hírlevelünkről bármikor leiratkozhat!