Skip to content

A TI Magyarország pártprogram elemzése

A TI Magyarország pártprogram elemzése

A TI a saját gyakorlatában a legfontosabbnak tekintett korrupciós területek és ezzel kapcsolatos témákat vizsgálta meg a pártok programjában.

 1. párt- és kampányfinanszírozás
 2. közbeszerzések
 3. közérdekű bejelentők védelme
 4. információszabadság, nyilvánosság szabályok erősítése
 5. korrupciót üldöző intézmények erősítése, átalakítása (rendőrség, ügyészség, bíróságok)

MSZP: Nemzeti modernizáció, összetartó közösség

A párt programjában rendkívül kevés konkrétumot tudunk meg a TI által fontosnak tartott témákban. A „Transzparencia és küzdelem a korrupció ellen”-i fejezet mindössze hat sorból áll, a korrupció elleni küzdelem nem áll a program középpontjában. Két területet érint egyáltalán a program: az egyik a párt-és kampányfinanszírozás, a másik a korrupció ellen küzdő intézmények rendszere. (A harmadik pont, amit általánosságban érint a program az a nyilvánosság szabályok.) A közbeszerzés, a közérdekű bejelentők kérdéséről hallgat a program.

A program tanúsága szerint az MSZP-nek kész tervei vannak a párt- és kampányfinanszírozási törvényjavaslata van. Ettől különálló, de támogatható javaslatnak tartja a civilek által kidolgozott javaslatot. Ezt a javaslatot továbbra is támogatja a TI.

A másik téma a korrupció elleni küzdelem intézményeinek sorsa. Egyértelműen kiderül, hogy a párt új intézmények felállításában gondolja hatékonnyá tenni a korrupció elleni küzdelmet. Részletek hiányában azt feltételezzük, hogy a program a később el nem fogadott Közérdekű Hivatal felállítását tűzi ki célul. A TI ezzel a javaslattal már korábban sem értett egyet, a meglévő bűnüldöző szervek működésének felülvizsgálata nélkül ezzel a javaslattal a továbbiakban sem értünk egyet.

A nyilvánosság szabályokról, annyit tudunk meg, hogy azok érvényesítését minden téren növelni szeretné a program. Azzal egyetértünk, hogy információszabadság terén nem jogalkotásra, hanem a meglévő szabályok hatékonyabb érvényesítésére van szükség. (Már amennyiben a rendkívül általános program mondatokat lehet így értelmezni.)

 • A közbeszerzések rendszerét a mai formában kívánja fenntartani vagy felülvizsgálatát aktuálisnak tartják?
 • Milyen új intézményt állítanánk fel a korrupció üldözésére?

Fidesz Magyar Polgári Szövetség: Nemzeti ügyek politikája

A Fidesz programjában a párt- és kampányfinanszírozás, a közérdekű bejelentők, a nyilvánosság szabályok, a korrupció ellen küzdő intézmények és a közérdekű bejelentők kérdése egyáltalán nem jelenik meg. Információ hiányában ezekről nem tudunk véleményt formálni.

Az egyedüli téma a közbeszerzések, amelyeket érint a program. A „Közbeszerzési fordulat végrehajtása” (35. o.) fejezetből az derül ki, hogy a közbeszerzési rendszer átalakításában gondolkodik a párt. Két konkrétum hámozható ki: a hazai vállalkozások arányának növelése és egy vállalkozóbarát, egyszerűbb közbeszerzési eljárási rend. Az antikorrupciós, átláthatósági szempontok azonban itt sem jelennek meg a programban.

Középpontba állított tétele a programnak, hogy a közbizalom elvesztése –amit az elmúlt két ciklus kormányai okoztak- a korrupció fő oka. Így a tételt megfordítva a bizalmon alapuló kormányzás fogja a korrupciót csökkenteni. Ezek olyan politikai tételek, amelyeket szakmai alapon nem lehet elemzés tárgyává tenni.

Azonban azt szeretnénk leszögezni, hogy a TI által fontosnak tartott öt téma egyike sem kizárólag a közbizalom alakulásán múlik. Úgy véljük, hogy a párt-és kampányfinanszírozás, valamint a közbeszerzések átalakítása elsősorban jogalkotási kérdés.

 • Mik a Fidesz párt- és kampányfinanszírozást átalakító tervei?
 • A közbizalom növelésén kívül vannak-e konkrét javaslataik a jogalkotás terén a korrupció ellen? Ha igen, mik ezek?

Magyar Demokrata Fórum: Munka + Méltóság= Megújuló Magyarország

Az MDF programja nem érinti se a párt- és kampányfinanszírozást, se a közbeszerzések, se a közérdekű bejelentők kérdését. Mindazonáltal a korrupciót az egyik legsúlyosabb problémaként írja le a program. Helyesen ismeri el, hogy a gazdasági és a politikai folyamatokat is megfertőzte mára a korrupció.

A program a rendőrség reformját helyezi kilátásba. Ennek egyik célja lenne a szervezeten belüli napi korrupció megszüntetése, a politikai befolyás csökkentése. Ezekre strukturális átalakítási és létszámnövelési javaslatokat tesz az MDF. A nyomozati szervek hatékonyságának növelése a TI szerint kulcskérdés a korrupció csökkentésében. Azonban a programban nem jelenik meg az antikorrupciós szempont és azok eszközei.

A program néhány pontja tartalmaz korrupció elleni javaslatokat, ezeket röviden számba vesszük.

Az egészségügyben mindennapos korrupciót, a hálapénz intézményének felszámolását helyezi kilátásba az egészségügy átalakítása. Erre konkrét javaslatot tesz a program: az egészségbiztosítási rendszer átalakításával, a magán biztosítók bevonásával. (40. o.)

Korrupcióval kapcsolatos javaslatnak tekinthet még a köztisztviselői kar elszigetelése „a politikai ihletésű nagykorrupciótól” (45. o.).

Hiányoljuk azonban, hogy a program ehhez sem rendel eszközöket. A TI régi javaslata a köztisztviselői etikai kódex megalkotása és betartatása. Az általunk javasolt köztisztviselői etikai kódex (amelyet csak kis részben implementált a magyar közigazgatás) részben épp a program által is hangsúlyozott hatékony elválasztást szolgálná (ti. politika és köztisztviselők).

 • Mik az MDF párt- és kampányfinanszírozást átalakító tervei?
 • Hogyan képzelik el, milyen eszközökkel a köztisztviselői kar politikától mentesítését?

Lehet Más a Politika: A fenntartható jövő, a befogadó társadalom és a megújuló demokrácia stratégiája

Az LMP programja egyértelműen magáévá teszi a TI által is támogatott párt- és kampányfinanszírozási törvényt, ezt prioritásként kezeli. (32-33. o.)

A közbeszerzési rendszer átalakítását fontos pontként tárgyalja a program. E tekintetben tesz konkrét javaslatokat a párt: az általános szabályok alóli kivételek számának csökkentése; a döntéshozók szabad mérlegelésének csökkentése; a pályázó cégek átláthatóságának biztosítása mind olyan irányok, amelyeket a TI támogathatónak tart. (33. o.)

Az információszabadság terén konkrét javaslatokat tartalmaz a párt programja (34-35. o.), elsősorban a titkosítási szabályok hatályának szűkítését látja fontosnak. A hatályos minősített adatok védelméről szóló törvény kritikája, egy új megalkotásának tervét a TI támogatja.

A közérdekű bejelentőkről a program nem szól. A programból nem derül ki, hogy a párt által javasolt intézményi felülvizsgálat mennyiben növelné a korrupciót üldöző szervek hatékonyságát.

Számos más, a korrupció ellen ható javaslat is szerepel a programban. Ilyen például a köztulajdonban lévő cégeket irányító pártdelegáltak számának „radikális csökkentése”.

 • A jogalkotás hiányosságain kívül, milyen intézményi átalakításokat javasol az LMP a korrupció küzdelem hatékonyságának növelésére?

Jobbik Magyarországért: „Radikális Változás”

A Jobbik programjában rengetegszer szerepel a korrupció szó, az arra való utalás. Egyrészt az általános romlottság, másrészt a közpénzekből való illegális haszonszerzés értelmében. A program különálló fejezetet szentel „A korrupció felszámolásának” (III.1.13.). E mellett külön kiemelt témaként, kiemelt alfejezetben kezelik a közbeszerzéseket („A közbeszerzés problémái és megoldásai”).

A pártfinanszírozás kérdéséről annyit tudunk meg, hogy a pártok költéseit a számviteli szabályokkal hozná összhangba, a beszámolóikat auditáltatná, ezeket nyilvánosságra hozná. Azonban nem tudjuk meg, hogy a pártok finanszírozását hogyan képzeli átalakítani (vagy a jelenlegi finanszírozást tartaná fenn). Jelezzük, hogy a pártok pénzügyi beszámolóinak nyilvánossága ma is biztosított. Ennél nagyobb probléma, hogy a kampányfinanszírozás egyáltalán nem jelenik meg a programban. Ma Magyarországon a legnagyobb korrupciós probléma így nem kerül a program látókörébe. Ezt súlyos hiányosságnak tekintjük, hiszen így nem válik világossá, hogy a programban lépten-nyomon felbukkanó korrupció ellen mit is tenne valójában.

A közbeszerzésekkel kapcsolatos elképzelésekről már jóval több konkrétumot tudunk meg. A túlszabályozás, a racionalitást nélkülöző jogszabályi háttér, az eljárásban résztvevő szereplők számának folyamatos növelése mind olyan probléma diagnózisok, amelyekkel a TI is és a jogászszakma jelentős része is egyetért. Vonzó megoldás a teljes felülvizsgálat, a racionalizálás és az állandó törvénymódosítástól való tartózkodás. Ugyanakkor még nem volt olyan reform terv a közbeszerzések terén, amik ne ezekből az általánosságokból indultak ki. A 2008-as Kbt. módosítás is hasonló jelszavak jegyében telt. Arról, hogy milyen nagy irányba indítaná el az átalakítást: az elektronikus közbeszerzési infrastruktúra kialakítása, nemzeti értékhatáron belüli szabályok egyszerűsítése vagy ép az eljárási szabályok szigorítása, arról a Jobbik programja nem ad tájékoztatást.

Továbbhaladva a konkrétumok felé, már jóval problémásabbak a program javaslatai. A szakágazatonkénti részletesen kimunkált költséghatár épp a szabályozás bővítése irányába hat, további szereplőket vonna be az eljárásba. Nem említve azt, hogy az általános költséghatárok fixálása irreális, és a jogalkotót folyamatos módosításra fogja kényszeríteni. A hivatalos közbeszerzési tanácsadók megszüntetését lehet pártolni is –de ezt egy partikuláris kérdésnek tekintjük.

Az igazságszolgáltatási része a programnak elég részletes. Több olyan problémát is diagnosztizál, amelyek reálisak (elhúzódó perek, túlterhelt bíróságok). Itt több konkrét javaslat is szerepel. A TI azonban a bíróságok túlterheltségét nem új bíróságok felállításával, nem a bírói státuszok számának növelésével látja elérhetőnek. Ráadásul ennek költségei számottevőek, a program viszont nem teszi érzékelhetővé annak mértékét, valamint megvalósíthatóságát. A TI álláspontja, hogy a bíróságok átláthatóságának, ellenőrizhetőségének javítása vezethet el a szakmailag jobb minőségű igazságszolgáltatáshoz. A rendőrség antikorrupciós hatékonyságának növeléséről, annak módjáról a program csak szólamszerű javaslatokat tesz.

Az általunk felsorolt további témákban a Jobbik programja nem nyilvánul meg. Megpróbáltuk a program egyéb pontjaiból kihámozni, hogy mit tenne intézményileg és szabályozás szintjén a többi témában. Két irány egyértelműen körvonalazódik: egyrészt nagy energiákat fektetne a Jobbik az elmúlt 20 év privatizációs és egyéb közpénzügyi folyásainak felülvizsgálatára. Másodsorban a program egyértelműen a büntetőjogi eszközök hangsúlyos használatát, és a büntetési tételek növelését ígéri. Ugyanakkor nem érthető, hogy a ma hatályos szigorú büntetőjogi tételeknél miért lennének hatékonyabbak ennek kétszerese. A bírói jogalkalmazás, a kiszabott vagy ki nem szabott büntetések elemzése nélkül nem alátámasztott, hogy a büntetési tételek növelése bármilyen eredménnyel járna.

 • Milyen koncepció alapján alakítanák át, vizsgálnák felül a közbeszerzések rendszerét?
 • Milyen konkrét terveik vannak a kampányfinanszírozás átalakítására?

Civil Mozgalom: Program

A Civil Mozgalom programjában nem találtunk konkrétumokat a párt- és kampányfinanszírozásról, a közérdekű bejelentőkről. A pártfinanszírozás rendezetlensége, azonban középponti eleme a programnak –konkrét javaslatokat azonban nem tudunk meg a Civil Mozgalomtól.

A közbeszerzésekkel kapcsolatban sok konkrét lépést helyez kilátásba a párt, ám azok mögött nem látunk koncepciót. „A közbeszerzési törvény megszegőit nem elég szankcióval súlytani, határozott időre kizárni a közbeszerzési körből.” (I. 4. pont) Elvben egyetértünk, hogy a részben ma is létező kizárási szabályokat hangsúlyosabban érvényesítsék. Ám ez a megfogalmazásból az is következne, hogy a mai összes közbeszerzési eljárás kizárással végződjön. Az alvállalkozói konstrukció kógens megtiltása ugyancsak nagyon problémás. Jogos, hogy ezzel a formával visszaélnek az ajánlattevők, de e nélkül – gazdasági okokból- nem lehet közbeszerzést lefolytatni. Hasonló dilemmát vet fel a „tényleges munkavégzőkkel kell a tender szerződését megkötni” kitétel. A tenderek hangsúlyosabb nyilvánosságának kikényszerítésével természetesen egyetértünk, de ennek véleményünk szerint ma is megvan a jogszabályi alapja.

A korrupció elleni intézmények átalakításánál a civil kontroll erősítését véltük kiolvasni a programból. Ennek a pontos tartalma azonban nem derül ki. Az egyetlen konkrét példa, az ombudsmani intézmény megerősítése, e tekintetben nem értelmezhető, hiszen nem civil szervről van szó.

A korrupció és adózás automatikus összekapcsolása nem támogatható elképzelés. Súlyos problémát vet fel a TI álláspontja szerint az adózás kikényszerítésének eszközei. Annak megvalósítási eszköze: az integrált adatbázis(ok) létrehozása (APEH, cégnyilvántartás, gépjárművek stb.) minden kétséget kizáróan alkotmányellenes. A TI a korrupció elleni küzdelmet nem a polgárok magánszférájának radikális csökkentésével képzeli el.

A CM, a más programokban is feltűnő, büntetőjogi szigorításokat is beemeli programjába. Többek között: a közpénzekkel kapcsolatos bűncselekmények elévülését törölnék el. A büntetőjog ultima ratio eszköznek tekintjük, annak szigorúbb alkalmazása csak akkor megalapozott, ha a meglévő büntetési tételek nem elégségesek. Ennek megalapozását ebben a programban sem találta meg szervezetünk.

Kapcsolódó hírek

A politikai pártok választási kampányainak a finanszírozása Magyarországon a rendszerváltozás óta megoldatlan probléma, egyben...
×