Skip to content

Észrevételeink a Korrupcióellenes Munkacsoport ügyrendjére

Észrevételeink a Korrupcióellenes Munkacsoport ügyrendjére

Az Integritás Hatóság elnökének eljutatott levélben összegezte a Korrupcióellenes Munkacsoport tevékenységével kapcsolatos észrevételeit a Transparency International (TI) Magyarország. Mint ismert: már a Korrupcióellenes Munkacsoportba történt jelentkezésünk benyújtását megelőzően, október elején közzétett nyilvános állásfoglalásban jeleztük, hogy csakis bizonyos feltételek teljesülése esetén veszünk részt a testület munkájában. Ezt később megerősítettük a pályázathoz csatolt kísérőlevélben is. A TI Magyarország továbbra is fenntartja korábbi álláspontját: amennyiben az októberben közzétett állásfoglalásunkban közölt, illetve a jelentkezésünkhöz csatolt kísérőlevélben megfogalmazott feltételeink nem teljesülnek, kilépünk a Korrupcióellenes Munkacsoportból.  

A TI Magyarország december 1-én kapta meg a hivatalos értesítést a Hatóságtól (IH), hogy szervezetünk delegáltját, Ligeti Miklóst, a TI Magyarország jogi igazgatóját is beválasztották az Integritás Hatóság mellett felálló, 21 tagú Korrupcióellenes Munkacsoportba. A hivatalos értesítés csatolmányaként az IH az első ülését december 13-án, kedden megtartó Korrupcióellenes Munkacsoport ügyrendjének tervezetét is elküldte. Az ügyrenddel összefüggő észrevételeinket ebben a levélben foglaltuk össze. 

Mint ahogy a Bíró Ferenc elnöknek címzett levelünkben fogalmazunk: a TI-Magyarország elengedhetetlennek tartja a Munkacsoport működésének a teljes átláthatóságát, valamint azt, hogy a Munkacsoport tagjai számára az érdemi munkavégzéshez szükséges esélyegyenlőség biztosított legyen. A Munkacsoport működésének az érdeméhez tartozó, lényegi kérdésnek tekintjük azt is, hogy a Munkacsoport intézményes keretek között tudjon konzultálni az Integritás Hatósággal egyes, az Integritás Hatóság látókörébe került konkrét korrupciós ügyekről, valamint arról, hogy az Integritás Hatóságnak az adott ügyet vagy ügyeket érintően milyen eszközök állnak a rendelkezésére. Álláspontunk szerint az Ügyrendnek szolgálnia kell azt a célunkat, hogy a független civil szervezetek információt kapjanak az Integritás Hatóságtól, illetve a nem állami oldal képviselőinek hatása legyen az Integritás Hatóság munkájára. Az Ügyrend hiányosságaira rámutató észrevételeink és a hiányok pótlására irányuló javaslataink e célok megvalósulását szolgálják. 

A TI Magyarország öt olyan, a Munkacsoport működését érintő főbb területen talált hiányosságokat, amelyek szerintünk alapvetően befolyásolják, hogy a testület érdemi munkát tud-e végezni a jövőben. Ezért arra kértük az IH elnökét, hogy gondoskodjon az ügyrend megfelelő kiegészítéséről az alábbi területeken: 

  1. a Munkacsoport működésének a nyilvánossága, 
  2. a Munkacsoport tagjainak hozzáférése a Munkacsoport feladatainak az ellátáshoz szükséges adatokhoz 
  3. a Munkacsoport összehívását ne kizárólag az elnök, hanem a testület tagjai is kezdeményezhessék 
  4. a Munkacsoportot erősebb jogosítványokkal ruházzák fel az Integritás Hatóság működésével kapcsolatban, valamint 
  5. annak pontosabb szabályozása, hogy a Munkacsoport miként fog működni a hivatalos ülések közti időszakban. 

A Munkacsoport nyilvános működésének erősítése érdekében ezért egyebek mellett kezdeményezzük, hogy a testületebe beválasztott civil tagoknak ne csak a neve legyen nyilvános, hanem az életrajzaik, valamint a Munkacsoport tagságára benyújtott pályázataik is, méghozzá olyan módon, hogy azokhoz a külön erre a célra létrehozott weboldalon bárki hozzáférhessen. Kezdeményezzük továbbá, hogy a Munkacsoport üléseinek különféle dokumentumai, így a meghívó, anapirend, és a jegyzőkönyv, valamint a Munkacsoport jelentései, megállapításai és döntései is elérhetőek legyenek ezen a weboldalon.  

Úgy véljük továbbá, hogy a Munkacsoport számára előírt feladatok szükségessé teszik, hogy a Munkacsoport széles körben tájékozódjon a meglévő korrupcióellenes intézkedések hatékonyságáról és a korrupciós vagy a korrupcióval összefüggő bűncselekmények, valamint a korrupció részét képező egyes jelenségek felderítésével, kivizsgálásával, üldözésével és szankcionálásával kapcsolatos jelenlegi jogalkalmazói gyakorlatról. Véleményünk szerint azonban a rendelkezésünkre bocsátott Ügyrend teljességgel adós marad ennek a kimunkálásával. Ezért az IH elnökének eljuttatott levelünkben arra tettünk javaslatot, hogy az Ügyrend, a törvényes keretek között, gondoskodjon arról, hogy a Munkacsoport hozzáférjen a feladatai ellátásához szükséges iratokhoz és adatokhoz, illetve a hatáskörüknél fogva érintett állami és nem állami szereplőket felkérhesse a szükséges tájékoztatás megadására. 

Emellett kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a Munkacsoport működése során legyen tere az alulról jövő kezdeményezéseknek. Azt javasoljuk, hogy a Munkacsoport elnöke akkor is legyen köteles összehívni a Munkacsoport ülését, ha azt a tagok legalább egyötöde, a javasolt napirend megjelölésével és az ülés szükségességének rövid indokolásával kezdeményezi. 

Kritikával éltünk amiatt is, hogy az ügyrend egy szót sem ejt arról, hogy a Munkacsoport miként fejtheti ki az álláspontját az Integritás Hatóság működésével kapcsolatban. Ezért arra is javaslatot teszünk, hogy a Munkacsoport időről időre kérhessen tájékoztatást az Integritás Hatóság által tett intézkedésekről, illetve meghatározott ügyekben kezdeményezhesse az Integritás Hatóság eljárását. 

Úgy gondoljuk, hogy az elmúlt hónapokban formálódó korrupcióellenes csomag egészének a hitelességét aláássa az, ha a Munkacsoport, illetve az Integritás Hatóság nem foglalkozik kellő eréllyel egyes aktuális vagy más okból közérdeklődésre számot tartó korrupt magatartásokkal. Ezért azt javasoljuk, hogy az IH partnerként tekintsen a Korrupcióellenes Munkacsoportra a korrupcióval szembeni sikeres fellépés érdekében. 

Végezetül pedig az IH elnökének eljuttatott levelünkben felhívjuk a figyelmet, hogy az Ügyrend a Munkacsoport két ülés közötti működéséről egyáltalán nem rendelkezik, holott a munkavégzés zöme nyilvánvalóan az üléseken kívül fog zajlani. Ezért indítványozzuk, hogy az Ügyrend rendelkezzen a Munkacsoport működésének ezen területéről is. 

Kapcsolódó hírek

„A kormány nagy horderejűnek szánt korrupció elleni lépésként kidolgozta a közérdekű bejelentők védelmét szabályozó...
KÖZBESZERZÉSI RENDSZER – A szektor szerepe a NIS-ben A közbeszerzés, a vele járó hatalmas...
×