Skip to content

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A WWW.TRANSPARENCY.HU HONLAPON KERESZTÜL MEGVALÓSULÓ TÁMOGATÁSNYÚJTÁSRA VONATKOZÓAN

1.Bevezető rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: ÁSZF – az Transparency International Magyarország Alapítvány (továbbiakban: TI Magyarország; székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30. 4. em. 2., adószáma: 18192744-2-41, Fővárosi Bíróságnál nyilvántartásba vételi szám: 10071, bejegyzési határozat száma: 16 PK 60945 /2006/1., bejegyzés dátuma: 2007.01.11, képviseli: Martin József Péter ügyvezető igazgató) mint támogatott (a továbbiakban: Kedvezményezett) és azon személy közötti támogatási szerződés feltételeit tartalmazzák, aki az erre kialakított felületen történő kattintás útján saját vagyona rovására pénzbeli támogatást (adományt) nyújt Kedvezményezett részére (továbbiakban Adományozó, a Kedvezményezett és Adományozó a továbbiakban együttesen: Felek).

1.2. Rögzítésre kerül, hogy Kedvezményezett hosszú távú célja a TI Magyarország fenntartása és működtetése. A TI Magyarország célja, hogy független, szakmai szervezetként elősegítse a korrupció megfékezését, ösztönözze az átláthatóságot és számonkérhetőséget a közhatalmi döntéshozatalban és a közpénzeket érintő folyamatokban, valamint hogy javítsa a közérdekű információk elérhetőségét.

1.3. Rögzítésre kerül, hogy a Kedvezményezett a közösségi finanszírozás megvalósítása érdekében honlapján (https://transparency.hu, továbbiakban Honlap) adományozói felületet hozott létre és tart fenn (https://transparency.hu/adomanyozas/), amely keretet nyújt a 3.5. pontban körülírt finanszírozási formák működésére.

1.4. A Felek rögzítik, hogy a Honlap fenntartója a Kedvezményezett, annak működéséért teljes felelősséggel tartozik.

2. A szerződés létrejötte

2.1. A támogatási szerződés létrejöttéhez az szükséges, hogy Adományozó a Honlapon körülírt adományozási lehetőségek valamelyike útján a Kedvezményezettnek saját vagyona rovására pénzbeli támogatást nyújtson.

2.2. Az Adományozó a Honlapra navigálással, és az ott igénybe vehető támogatási lehetőségek valamelyikének kiválasztásával, továbbá az ott felkínált informatikai manőverek (kattintás, adatbevitel stb.) megvalósításával kifejezi a Kedvezményezett irányába a saját vagyona rovására történő adományozási szándékát.

2.3. A Honlapon az Adományozó által kiválasztott támogatási mód kiválasztását követően az Adományozó által olvashatóvá válnak a kedvezményezett jelen dokumentumban foglalt általános szerződési feltételei, amely feltételek Adományozói elfogadását követően az eseti támogatási szerződés az Adományozó és a Kedvezményezett közt minden további aktus nélkül létrejön, egyben a Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatást köszönettel elfogadja.

3. A szerződés tárgya és tartalma

3.1. A támogatás célja: Felek megállapítják, hogy a támogatás célja, hogy segítséget nyújtson a Kedvezményezett munkájának végzése során felmerült költségek fedezésében.

3.2. Támogatási szintek

A Kedvezményezettet bármilyen összegű adománnyal lehet támogatni az általa üzemeltetett Honlapon keresztül, akár egy, akár több alkalommal. A Kedvezményezett – az adományozás megkönnyítése érdekében – a Honlapon az alábbi összegek adományozását javasolja.

3.2.1. Az „Átláthatóság támogatója” kategória. Az első fokozatú támogatás összege: 2500 forint, azaz kétezer forint, egy naptári évben legalább egy alkalommal. Abban az esetben, ha Adományozó ezzel az összeggel kívánja segíteni a Kedvezményezettet, úgy Kedvezményezett a 4.4 pont szerinti informálást nyújtja részére a TI Magyarország működéséről, illetve az ott meghatározott egyéb viszonosságot biztosítja számára.

3.2.2. A „Becsületesség bajnoka” kategória. A második fokozatú támogatás összege: 5000 forint, azaz ötezer forint, egy naptári évben legalább egy alkalommal. Abban az esetben, ha Adományozó ezzel az összeggel kívánja segíteni a Kedvezményezettet, úgy Kedvezményezett a 4.5 pont szerinti informálást nyújtja részére, illetve az ott meghatározott egyéb viszonosságot biztosítja számára.

3.2.3. A „Korrupcióellenes szuperhős” kategória. A harmadik fokozatú támogatás összege 10.000 forint, azaz tízezer forint, egy naptári évben legalább egy alkalommal. Abban az esetben, ha Adományozó ezzel az összeggel kívánja segíteni a Kedvezményezettet, úgy Kedvezményezett a 4.6 pont szerinti informálást nyújtja részére, illetve az ott meghatározott egyéb viszonosságot biztosítja számára.

3.2.4. Az Adományozónak a felkínált lehetőségeken túlmenően lehetősége van más összegű és gyakoriságú adományozásra is. Ebben az esetben az Adományozó és a Kedvezményezett az adományozás tényéről egyedi megállapodást köt. Az ezzel kapcsolatos egyedi információkról a Kedvezményezett kérésre a info@transparency.hu elektronikus levélcímen ad tájékoztatást.

3.4. A támogatási folyamat, a szerződés létrejötte

3.4.1. Ahhoz, hogy valaki Adományozóvá és így a jelen szerződés alanyává váljon, az alábbi lépéseket szükséges elvégezni: az Adományozó a 3.2 pontban rögzített és ennek megfelelően a Honlapon is felkínált támogatási szintek valamelyikét kiválasztja, jelen általános szerződési feltételeket elfogadja, és a 3.5 pontban körülírt, és a Honlapon is felkínált fizetési módok útján az adományozást megvalósítja.

3.4.2. Abban az esetben, ha Adományozó a 3.4.1. pont szerinti folyamat elvégzését követően újra támogatni szeretné a Kedvezményezettet, úgy ezt a folyamat megismétlése útján teheti meg.

3.5. Fizetési mód

3.5.1. A támogatás megvalósulhat a PayPal nevű szolgáltatás által biztosított technikai megoldásokkal.

3.5.2. A támogatás megvalósulhat bankkártyás utalás útján, a Barion fizetési rendszerén keresztül. Utóbbi esetben a vásárló által kapott bankszámlakivonatokon a Barion Payment Zrt. fog szerepelni mint elfogadóhely.

3.5.3 A támogatás megvalósulhat banki átutalással.

4. Az Adományozónak nyújtott viszonosság

4.1. Abból a célból, hogy Kedvezményezett honorálja azt, hogy Adományozó meghatározott pénzösszeggel hozzájárult a TI Magyarország működéséhez, az alábbiakban kifejtésre kerülő módon, az alkalmazott támogatási szinthez igazodva gondoskodik a megfelelő viszonosság gyakorlásáról a befizetés Kedvezményezett számláján történő jóváírásától számított egy naptári éven keresztül.

4.2. Rögzítésre kerül, hogy a jelen 4. pont alpontjaiban kifejtett viszonosságok nem az Adományozó által nyújtott adomány ellentételezését jelentik, azok pusztán arra szolgálnak, hogy a Kedveményezett által a TI Magyarország működéséről különböző mértékű, naprakész tájékoztatással, illetve a 4. pont alpontjaiban meghatározott szolgáltatásokkal szolgáljanak az Adományozók részére. Az adományozás nem minősül belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak, így számlaadási kötelezettség a Kedvezményezettet nem terheli.

4.3. Az az Adományozó, aki az adott évben a Kedvezményezettet a 3.5 pontban felsorolt módokon bármekkora összeggel támogatja, „Támogató” besorolást kap.

4.3.1. A 4.3 pontban vázolt esetben a Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy kéthavi rendszerességgel hírlevelet – a továbbiakban: Hírlevél – küld a Támogató részére, amelyben részletesen beszámol a Kedvezményezett tevékenységéről, ennek keretében naptári évenként legalább egyszer a Támogató által juttatott támogatás felhasználásáról. A Hírlevelet Kedvezményezett az Adományozó Honlapon történt regisztrációja során megadott elektronikus elérhetőségére küldött elektronikus üzenet formájában – a továbbiakban: E-mail – juttatja el részére.

4.4. Az az Adományozó, aki az adott évben a Kedvezményezettet legalább a 3.2.1. pontban meghatározott összeggel támogatja, „Átláthatóság támogatója” besorolást kap.

4.4.1. Ebben az esetben a Kedvezményezett az Adományozó részére – kötelezettséget vállal, hogy a Hírlevél mellett a TI Magyarország bármilyen sajtóközleményét a publikálás pillanatában az Adományozónak E-mail formájában megküldi.

4.5. Az az Adományozó, aki az adott évben a Kedvezményezettet legalább a 3.2.2. pontban meghatározott összeggel támogatja, „Becsületesség bajnoka” besorolást kap.

4.5.1. Ebben az esetben, a Kedvezményezett a Hírlevél és 4.4.1. pontban meghatározott sajtóközlemény mellett az általa szervezett valamennyi rendezvény tekintetében biztosítja az Adományozó részére az azokon való megjelenés lehetőségét akként, hogy minden ilyen eseményre – E-mail útján – meghívót küld részére. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban megjelölt rendezvények minden érdeklődő számára térítésmentesen látogathatóak.

4.6. Az az Adományozó, aki az adott évben a Kedvezményezettet legalább 3.2.3. pontban összeggel támogatja, „Korrupcióellenes szuperhős” besorolást kap.

4.6.1. Ebben az esetben, a Kedvezményezett a 4.5.1. pontban meghatározottakon túlmenően a TI Magyarország minden, a támogatás kifizetésének időpontjától számított egy éven belül megjelent kiadványából jogosult egy példányra, amit a TI Magyarország postai úton juttat el az Adományozó részére.

4.7. Az az Adományozó, akinek Kedvezményezettnek nyújtott adományának összege egy naptári éven belül meghaladja a 15.000 forintot, azaz tizenötezer forintot, „Transparency International ajándékcsomagban” (továbbiakban: ajándékcsomag) részesül, amelyet Kedvezményezett postai úton juttat el az Adományozó részére. Az ajándékcsomag tartalma:

  • azon TI Magyarország által publikált kiadványok, amelyek az azt megelőző három évben lettek publikálva, hogy az Adományozó a Kedvezményezett részére a 4.7 pontban meghatározott mértékű támogatását eljuttatta,
  • az adományozó által meghatározott méretű póló, amelyet a TI Magyarország valamilyen projektje keretében készíttetett és szerepel rajta a TI Magyarország logója,
  • válogatás a TI Magyarország aktuálisan elérhető, TI Magyarország logóval ellátott ajándéktárgyaiból.

5. A támogatás felhasználása

Kedvezményezett naptári évenként legalább egyszer a Hírlevélben, illetve a rendezvények alkalmával tájékoztatja Adományozót arról, hogy a Honlapon keresztül összegyűjtött támogatási összeget mire fordította, amely informálásnak olyannak kell lennie, hogy megfeleljen az átláthatóság követelményének.

6. Adatkezelés

Felek rögzítik, hogy az ÁSZF Adományozó általi elfogadása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulásnak minősül, így Kedvezményezett jogosult Adományozó által rendelkezésre bocsátott vagy egyébként az adományozás folyamata során a Kedvezményezett birtokába kerülő adatokat, a jogszabályi keretek között kezelni. Rögzítésre kerül, hogy ennek keretében adattovábbítás nem történik. Az adatkezelés részleteit az adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely az alábbi linken érhető el: https://transparency.hu/adatvedelem/.

7. A szerződés megszűnése.

7.1. A szerződés annak teljesítésével megszűnik.

7.2. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen adományozási szerződést csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel, illetve állhatnak attól el, vagy tagadhatják meg annak teljesítést.

7.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül – többek között – az adomány céllal ellentétes felhasználása.

7.4. Barionon keresztül történő rendszeres adományozás esetében a lemondás feltételeit, valamint az adományozás leállításához szükséges linket a rendszeres adományozás elindítását megerősítő visszaigazoló email tartalmazza.

8. Lemondás az ajándék visszakövetelési jogáról

8.1. A szerződő felek kijelentik, hogy az adományozó a támogatással kapcsolatos polgári jogban biztosított visszakövetelési jogáról feltételek és korlátozások nélkül kifejezetten lemond.

9. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv ajándékozásra vonatkozó rendelkezéseit valamint általános szabályait kell alkalmazni.

Kapcsolódó hírek

blank

Útjára indítottuk a 12. oknyomozói mentorprogramunkat

blank

Közhasznúsági jelentés: közzétesszük a 2023-ról szóló dokumentumokat

blank

Vizsgálja ki a Szuverenitásvédelmi Hivatal a külügyminisztériumot ért orosz hackertámadást! 

blank

Jelentkezz a 12. oknyomozó újságírói mentorprogramunkra!

blank

Győzelem a Kúrián a Magyar Vízilabda Szövetséggel szemben!

blank

Átláthatóbbá váltak az Ez a Minimum! programhoz csatlakozó önkormányzatok

blank

Az önkényvédelmi törvényt hatályon kívül kell helyezni!

blank

A korrupcióellenes civil szervezetek nem szavazták meg a Korrupcióellenes Munkacsoport 2023-as jelentését

blank

Az ÁSZ ismét szelektíven büntet

blank

Beadvánnyal fordultunk a frissen létrehozott Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz! 

×