1. Az adatkezelő

A honlappal kapcsolatban az adatok kezelését végzi és a http://www.transparency.hu honlapot üzemelteti a Transparency International Magyarország Alapítvány (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30. 4. em. 2., adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-. ).

A Transparency International Magyarország Alapítvány (a továbbiakban TI Mo.) ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit az általa a honlappal összefüggésben kezelt személyes adatokról, az adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogai gyakorlásának módjáról, jogorvoslati lehetőségeikről.

A TI Mo. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A jelen adatvédelmi tájékoztató a www.transparency.hu weboldalon az automatikusan képződő személyes adatnak minősülő technikai adatok, valamint a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, a hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó, a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosító, illetve a látogatóknak a honlapon történő véleménynyilvánítását szolgáló, továbbá a támogatással összefüggésben keletkező adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

2. az adatkezelés célja, jogalapja És A kezelt adatok köre

Az adatkezelő elsősorban az érintettek önkéntes, határozott és tájékozott hozzájárulása alapján kezeli a személyes adatokat, kivételesen törvény adatkezelést lehetővé vagy kötelezővé tevő rendelkezése alapján. Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatok tekintetében.

Adataik megadásával a felhasználók hozzájárulnak, hogy a TI Mo. a személyes adataikat kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

A TI Mo. honlapjának felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a technikai működés miatt a használt böngészőprogram és operációs rendszer típusával, az internetprotokoll-címmel (IP-cím), a doménnévvel (URL), a látogatás dátumával (a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja) és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan – a felhasználó számítógépének beállításától függően – automatikusan képződnek személyes adatnak minősülő technikai adatok. Ez a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag a honlap látogatottságával és használatával kapcsolatos elemzésekre és statisztikai információk gyűjtésének céljából történik. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal. A weboldal a látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges, a felhasználói élmény javítását célozza. A cookie-kat kereskedelmi célra a TI Mo. nem használja. A cookie-k engedélyezése kikapcsolható ezen a honlapon. A kikapcsolás leghatékonyabb módja, ha a böngészőn belül történik a beállítás, ennek módja a böngészők Súgó részében olvasható.

A TI Mo. a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez kétszintű jogosultsági kört alakított ki. Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia. A második szintű jogosultság esetén a felhasználó köteles megadni az e-mail címét. Ez szükséges ahhoz, hogy hozzá tudjon szólni a transparency.hu-n megjelenő írásokhoz. Ebben az esetben a felhasználó maga választ, hogy milyen névvel, vagy név megadása nélkül fejti ki véleményét. A felhasználói nick név folyamatosan változtatható. A TI Mo. az e-mail címet nem teszi hozzáférhetővé a honlap más látogatói számára a hozzászólás mellett. A hírlevél igénylés, kérdések, jogsegély és egyéb megkeresések esetén a felhasználó e-mail címét a TI Mo. kizárólag kapcsolattartási célra használja.

Az adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja, hogy a felhasználó az általa választott néven véleményezhesse a TI Mo. tevékenységét, hírlevelet igényeljen, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítsa. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a regisztráció során adott önkéntes hozzájárulás. A feliratkozás feltétele a TI Mo. adatkezelési tájékoztatójának megismerése és az ennek igazolására szolgáló nyilatkozat megtétele. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történik. A hozzájárulás visszavonása a hírlevélen található link felhasználásával, illetve az info@transparency.hu címre történő e-mail küldésével történhet.

Felhívjuk a figyelmét, hogy véleménye is személyes adat. A véleményéből nem csak az Ön személyes adataira, hanem adott esetben más személyes adatára is lehet következtetni. Kérjük, hogy más személyes adatait ne tegye közzé a honlapon!

Amennyiben Ön támogatja a TI Mo. Alapítványt, az adomány, támogatás befizetésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adományával, támogatásával kapcsolatos adatait az adatkezelő kezelje. A támogatás könyvelésével összefüggő adatkezelés során az adatkezelő – az adományozás, támogatás érintett által választott módja függvényében – kezeli, illetve kezelheti az érintett nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, az adomány összegét, a támogatás időpontját, valamint bankszámlaszámát. Ezen adatok megőrzését mint amelyek a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokon szerepelnek, előírja továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy ezeken felül megadja-e a támogatói kommunikációhoz szükséges személyes (elérhetőségi) adatait, és hozzájárul-e azok támogatói kommunikáció céljaira (tájékoztatók, felhívások) való felhasználásához. Az adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatait ezen ráutaló magatartásokkal (az adományozással, a támogatással, a további adatok megadásával) teszi meg. A személyes adatokat az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor.

3. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k 24 nap múlva automatikusan törlődnek.

4. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó e-mail címe.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, kivéve akkor, ha a felhasználó olyan célból adta meg személyes adatát. Így jogsegélykérések esetén a jogsegélyszolgálatot végző munkatárs, az ügyvéd, kérdés esetén a TI Mo. illetékes munkatársai hozzáférnek a felhasználó által küldött információhoz és személyes adatokhoz.

A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja szükség esetén kikéri a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményét.

A felhasználó bármikor jogosult módosítani az általa megadott adatokat.

5. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek, az adattörlés

A személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy a TI Magyarország megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

Ezek értelmében minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

Az adatkezelő kérelemre annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címén, vagy az info@transparency.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával.

E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ha

• a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén

• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

• a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

E tiltakozás keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve az info@transparency.hu e-mail címén. Az adattörléssel az adat felismerhetetlenné tétele történik meg oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről (a helyesbítésről és a törlésről) értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban adatkezelés céljára továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb 3 munkanapon belül válaszol az adatkezelő.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor az info@transparency.hu e-mail címre jutassa el.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a leírt véleménye személyes adat. Az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával a hozzászóló felhatalmazást ad arra, hogy az általa közzétett személyes adatait mások kezeljék. A hozzászólásokban közöltek alapján mások a hozzászóló személyét érintő – nem feltétlenül valós –, esetleg politikai véleményét tükröző, világnézetére, származására vonatkozó következtetéseket vonhatnak le. A hozzászóló által a közétett adatai további kezelésének jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6.§ (7) bekezdésében meghatározott vélelem, amely szerint az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. A TI Mo. a hozzászólásokat nyilvános közszereplésnek tekinti, ezért a közzétett hozzászólásokat korlátlan ideig nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, a hozzászólásokat sem az érintett esetleges kérelmére, sem a felhasználó adatainak saját kérésére történő törlésekor nem köteles eltávolítani, anonimizálni vagy törölni.

6. Adatbiztonsági intézkedések

A TI. Mo. a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

A személyes adatokat a […] szerveren tároljuk. A szerver a […] -ban található, az adatokat a TI Magyarország ezzel harmadik országba, a(z) […]-ba továbbítja.

7. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

8. Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

• 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
Legutóbbi módosítás dátuma: 2016.04.15.


Mit kell tudnia a PayPal rendszeren és a cib bank online felületén keresztül történő fizetésről?

Adományozás bankkártyával »

Adományozás PayPal rendszerén keresztül »

Adományozás Newsletter signup

Hírlevél feliratkozás

Kérjen tőlünk naprakész információkat!

Hírlevelünkről bármikor leiratkozhat!