Skip to content

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A Transparency International Magyarország Alapítvány (a továbbiakban: TI Magyarország) a jelen adatkezelési szabályzat közzétételével tesz eleget az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) által előírt kötelezettségének.

 1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

A TI Magyarország tájékoztatja az érintettet, hogy egyes személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül. Az adatkezelő adatai az alábbiak:

Név: Transparency International Magyarország Alapítvány

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 30. szám, IV. emelet 2. ajtó

Adószáma: 18192744-2-41

Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet

Nyilvántartási száma: 100.71;

A Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő végzésének száma: Pk.60945/2006/1.

Telefon: +36 1 269 95 34

E-mail: info@transparency.hu

Web: www.transparency.hu

Képviselők: a kuratórium tagjai, dr. Martin József Péter ügyvezető igazgató és dr. Ligeti Miklós Zoltán jogi vezető

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK (A GDPR vonatkozó rendelkezései alapján)

a) személyes adat:azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

b) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

c) az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából

d) profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják

e) álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni

f) nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető

g) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

h) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

i) címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak

j) harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

k) az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

l) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

m) genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered

n) biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat

o) egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról

3. AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE

A TI Magyarország adatfeldolgozót vesz igénybe internetes honlapjának üzemeltetése és karbantartása, informatikai megoldások igénybevétele, könyvelési és bérszámfejtési feladatok ellátása, valamint könyvvizsgálat céljából. A TI Magyarország által igénybe vett adatfeldolgozók adatai:

Honlap üzemeltetése, karbantartása

Cégnév:                      Color and Code Kft.

Székhely:                    3300 Eger, Fazola utca 6. szám

Cégjegyzékszám:       Cg.10-09-034928

Adószám:                   25044935-2-10

Tevékenység: www.transparency.hu honlap fejlesztése és karbantartása

Informatikai megoldások

Cégnév:                      Core Systems Informatikai Kft.

Székhely:                    4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 5. szám, Fszt/3.

Cégjegyzékszám:        Cg.15-09-072592

Adószám:                   14276305-2-15

Tevékenység: infrastrukturális fejlesztés, hardver és szoftver eszköz szállítása, technikai felügyelet, szerverkarbantartás, felhasználó támogatás

Könyvelés és bérszámfejtés:

Cégnév:                      Rekontó Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Könyvelő Kft.

Székhely:                    1126 Budapest, Böszörményi út 7. szám, 1. em. 3. ajtó

Cégjegyzékszám:        Cg.01-09-692730

Adószám:                   12562668-2-43

Tevékenység: könyvelési és bérszámfejtési szolgáltatások, adóbevallások elkészítése

Könyvvizsgálat:

Cégnév:                      Ecovis Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Székhely:                    1036 Budapest, Bécsi út 52. I. em. 23.

Cégjegyzékszám:        Cg.01-09-875510

Adószám:                   11878245-2-41

Tevékenység:              éves beszámoló könyvvizsgálata, könyvvizsgálói jelentés kibocsátása

4. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

a) A személyes adatokat a TI Magyarország a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a TI Magyarország részére szerződés alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a TI Magyarország által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

b) A jelen szabályzatban rögzített adatkezelési tevékenység természetes személyek személyes adataira irányul és az adatkezeléssel érintett természetes személyeken kívül a TI Magyarországra terjed ki a hatálya.

c) A TI Magyarország ügyvezető igazgatója gondoskodik arról, hogy a TI Magyarország valamennyi munkavállalója és vezető tisztségviselője megtartsa a GDPR-ban, valamint a jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket.

d) A TI Magyarország az általa kezelt személyes adatokat székhelyén, illetve adatbázisban tárolja elektronikus állomány formájában, illetve bizonyos adatokat papír alapú dokumentumokon az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett.

5. A TI MAGYARORSZÁG EGYES ADATKEZELŐ TEVÉKENYSÉGEI

a) A TI Magyarországhoz érkező korrupciós bejelentések

A TI Magyarország honlapjának erre a célra szolgáló felületén bárki tehet a korrupcióra vonatkozó bejelentést az adatkezelési nyilatkozat kifejezett elfogadását követően, a bejelentéshez szükséges személyes és egyéb adatok megadásával. A TI Magyarország a megadott személyes adatokat a bejelentett korrupciós ügy feldolgozásához, a bejelentővel, valamint a bejelentett korrupciós ügyben intézkedésre köteles hatóságokkal történő kapcsolattartás céljából kezeli. A TI Magyarország a bejelentésben megadott személyes adatokat kérésre bármikor, egyebekben a bejelentés naptári évének utolsó napját követő két év elteltével törli.

b) Hírlevél

A TI Magyarország hírlevelére történő feliratkozás a www.transparency.hu honlapon keresztül a felhasználó teljes nevének és e-mail címének megadásával történik. Az adatok megadását követően a felhasználó adatai automatikusan a TI Magyarország által használt tartalomkezelő rendszerben (CRM) tárolódnak. A TI Magyarország kezelésébe adott személyes adatok kezelésének a célja, hogy az érintett hírlevelet igényeljen, a TI Magyarország pedig hírlevelet küldhessen számára. A személyes adatok kezelése a hírlevél szolgáltatás biztosítása, valamint az érintettel való ezirányú kommunikáció céljából történik. A személyes adatokat a TI Magyarország eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli. A hírlevél lemondása úgy történik, hogy a hírlevél láblécében található adatvédelmi tájékoztató után elhelyezett ‘Leiratkozás’ linkre kattintással a felhasználó a leiratkozási oldalra navigál. Itt a felhasználó beírja az erre rendelt adatbeviteli mezőbe az elektronikus levélcímét és megnyomja a ’Leiratkozom’ feliratú gombot. A felhasználó adatai ezt követően a CRM rendszerből automatikusan törlésre kerülnek.

c) A TI Magyarország önkénteseinek adatbázisa

A TI Magyarországhoz önkéntesek által benyújtott pályázatokkal összefüggő eljárás lefolytatásához, valamint az önkéntes alkalmasságának a megállapításához szükséges adatokat kezeli. Az adatkezelés jogalapja a pályázatot benyújtó természetes személy hozzájárulása. Az adatkezelés célja a pályázat elbírálása, az önkéntesi feladatok ellátására való alkalmasság megállapítása, valamint az önkéntesi szerződés megkötése.

A TI Magyarország az önkéntesi pályázatot benyújtó természetes személy természetes személyazonosító adatain (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím) kívül az önkéntesi feladatok ellátására alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat (iskolai végzettség, szakmai képzettség, szakmai jártasság, korábbi munkatapasztalatok, tanulmányi eredmények), a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat (telefonszám, e-mail cím), valamint a pályázatot benyújtó személy képmását kezeli. A ki nem választott pályázókra nézve megszűnik az adatkezelés célja, ezért a ki nem választott pályázók személyes adatait haladéktalanul törölni kell. A pályázatát a pályázatok elbírálását megelőzően visszavonó pályázó személyes adatai kezelésének a célja a pályázat visszavonása pillanatában megszűnik, és ezért a személyes adatait késedelem nélkül törölni kell. Nem következik be a személyes adatok törlésére vonatkozó kötelezettség akkor, ha a pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az eredménytelen pályázatát követően a TI Magyarország, további önkéntesi vagy munkalehetőségekről történő értesítés céljából, továbbra is kezelje a személyes adatait.

A TI Magyarország az önkéntesek személyes adatait, írásban kifejezett hozzájárulásuk alapján, az önkéntesi szerződés megszűntét követően az önkéntesek adatbázisában kezeli. Az adatkezelés célja, hogy a TI Magyarország kapcsolatot tartson a korábbi önkénteseivel, értesítéseket küldjön a szervezet rendezvényeiről, és eseti jelleggel igénybe vegye a közreműködésüket egyes rendezvények szervezésében

d) Sajtólista

A TI Magyarország a sajtó képviselőivel és az újságírókkal történő kapcsolattartás érdekében sajtólistát készít, amire sajtóközleményeket, valamint a TI Magyarország eseményeiről, rendezvényeiről tájékoztató egyéb üzeneteket küld ki. A listában megtalálhatóak egyes újságírók személyes adatai (név, e-mail cím, telefonszám, sajtóorgánum megnevezése). A sajtólistára személyes adat csak úgy kerülhet, ha a TI Magyarország e-mailben hozzájárulást kér az érintettől a személyes adatok kezelésére, és az érintett ehhez kifejezett hozzájárulást ad. A TI Magyarország nem továbbítja az adatokat harmadik személynek, azokat kizárólag a sajtóval való kapcsolattartás érdekében kezeli. Az érintett a sajtólistáról bármikor leiratkozhat, illetve kérheti személyes adatai törlését. A leiratkozás a TI Magyarországnak címzett e-mailben lehetséges.

e) Támogatók listája

Aki a TI Magyarországot akár egyszeri, akár rendszeres hozzájárulással támogatni kívánja, a honlapon lévő támogatási adatlap kitöltésével is megteheti ezt. A támogatási adatlap kitöltése során a következő személyes adatok megadására van szükség: név, elektronikus levélcím, támogatás módja, támogatás összege. Az adatok megadását követően a támogató adatai automatikusan a TI Magyarország által használt tartalomkezelő rendszerben (CRM) tárolódnak, és a támogató ezt követően automatikusan felkerül a TI Magyarország hírlevél listájára. A TI Magyarország kezelésébe adott személyes adatok kezelésének a célja, hogy a TI Magyarország hírlevelet küldhessen az érintett számára, valamint hogy a TI Magyarország kapcsolatban maradhasson mind az egyszeri, mind a rendszeres adományozóival.  A személyes adatokat a TI Magyarország eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli. Az érintett adatai a Hírlevélről való leiratkozással törlődnek a CRM rendszerből.

f) Szerződések teljesítésével járó adatkezelés

A TI Magyarország a vele szerződő természetes személyeknek a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatait, a szerződés teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. A TI Magyarország által történő adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a szerződő természetes személlyel történő kapcsolattartás, a szerződésből eredő igények érvényesítése, valamint a szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítése. A kezelt személyes adatok körébe tartozhat: természetes személyazonosító adatok (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím), telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám, társadalombiztosítási azonosító jel, személyazonosító okmány száma. A TI Magyarország a vele szerződő természetes személyek személyes adatait a szerződés megőrzését előíró jogszabályi rendelkezések által meghatározott ideig kezeli.

g) Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés

i. A munkaviszony létesítését megelőzően folytatott adatkezelés

A TI Magyarország munkaviszony létesítését megelőzően a meghirdetetett álláshelyre benyújtott pályázatokkal összefüggő eljárás lefolytatásához, valamint a munkakörre való alkalmasság elbírálásához szükséges adatokat kezeli. Az adatkezelés jogalapja a pályázatot benyújtó természetes személy hozzájárulása. Az adatkezelés célja a pályázat elbírálása, a munkakörre való alkalmasság megállapítása, valamint a munkaszerződés megkötése. A TI Magyarország az álláspályázatot benyújtó természetes személy természetes személyazonosító adatain (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím) kívül a munkakörre való alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat (iskolai végzettség, szakmai képzettség, szakmai jártasság, korábbi munkatapasztalatok), a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat (telefonszám, e-mail cím), valamint a pályázatot benyújtó személy képmását kezeli. A munkavállaló kiválasztását követően a ki nem választott pályázókra nézve megszűnik az adatkezelés célja, ezért a ki nem választott pályázók személyes adatait haladéktalanul törölni kell. A pályázatát a pályázatok elbírálását megelőzően visszavonó pályázó személyes adatai kezelésének a célja a pályázat visszavonása pillanatában megszűnik, és ezért a személyes adatait késedelem nélkül törölni kell. A pályázót tájékoztatni kell a pályázata elbírálásának az eredményéről. Nem következik be a személyes adatok törlésére vonatkozó kötelezettség akkor, ha a pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az eredménytelen pályázatát követően a TI Magyarország, további munkalehetőségekről történő értesítés céljából, továbbra is kezelje a személyes adatait.

ii. A munkaviszony fennállása alatt folytatott adatkezelés

A TI Magyarország a munkavállalóinak a munkaügyi nyilvántartásban szereplő személyes adatait kezeli. Ezek a következők: név; anyja neve; lakcím és tartózkodási hely címe, valamint értesítési cím; elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím); társadalombiztosítási azonosító jel, adóazonosító jel, személyazonosító okmány típusa és száma; munkabér összege; számlavezető pénzintézet megnevezése és a számla száma; a munkabért terhelő letiltások, levonások összege és jogcíme, valamint a levonások és letiltások jogosultjának a számlaszáma; gyermekek, és eltartottak neve és társadalombiztosítási azonosító jele; értesítendő legközelebbi hozzátartozó neve és elérhetősége.

Az adatkezelés célja: a munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése és munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása, a munkaviszony létesítése és megszüntetése.

Az adatkezelés tartama: a munkaviszony fennállása, valamint a munkaviszony megszűnését követően 8 év, illetve, amennyiben az hosszabb, a jogszabályokban meghatározott tartam.

Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke, jogi kötelezettség teljesítése, a munkaszerződés teljesítése. A munkavállalót az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatni kell az adatkezelés jogalapjáról és céljáról.

h) A TI Magyarország vezető tisztségviselőinek, és a felügyelő bizottsága tagjainak a személyes adatai

A TI Magyarország vezető tisztségviselői (a kuratórium tagjai), és a felügyelő bizottság tagjai (a továbbiakban együttesen: vezető testületi tagok) nem állnak szerződéses kapcsolatban a TI Magyarországgal. A TI Magyarország a vezető testületi tagok adatait a vezető testületi tagok jogszabályban, valamint a TI Magyarország alapító okiratában foglalt feladataik ellátásának az elősegítése, továbbá a TI Magyarország alapító okiratának módosítása és a hatóságok (nyilvántartást vezető bíróság, állami adóhatóság) által történő változásvezetéshez kapcsolódó kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli. A TI Magyarország a vezető testületi tagok természetes személyazonosító adatait (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím), a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat (telefonszám, e-mail cím), továbbá az állami adóhatóság által történő nyilvántartás céljából az adóazonosító jelüket kezeli.

A TI Magyarország az adatkezelés megkezdését megelőzően értesíti a vezető testületi tagokat az adatkezelés tényéről és tájékoztatást nyújt annak tartalmáról.

Az adatkezelés jogalapja a TI Magyarországot terhelő jogi kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés tartama: a TI Magyarország a vezető testületi tagság megszűnésének naptári évét követő első munkanapon törli a vezető testületi tagok személyes adatait.

i) A TI Magyarország tanácsadó testülete tagjainak személyes adatai

A TI Magyarország tanácsadó testületének a tagjai felkérés alapján, írásba foglalt szerződés nélkül fejtik ki a tevékenységüket. A TI Magyarország a tanácsadó testületi tagok egyes adatait a velük történő kapcsolattartás és az általuk a TI Magyarország érdekében és javára kifejtett tevékenység elősegítése érdekében kezeli. A TI Magyarország a tanácsadó testületi tagok következő adatait kezeli: név, kapcsolattartáshoz szükséges adatok (telefonszám, e-mail cím).

A TI Magyarország az adatkezelés megkezdését megelőzően értesíti a tanácsadó testületi tagokat az adatkezelés tényéről és tájékoztatást nyújt annak tartalmáról.

Az adatkezelés jogalapja a TI Magyarország jogos érdekének az érvényesítése.

Az adatkezelés tartama: a TI Magyarország a tanácsadó testületi tagság megszűnésének naptári évét követő első munkanapon törli a tanácsadó testületi tagok személyes adatait.

j) Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés

A TI Magyarország a vele szerződéses kapcsolatban álló természetes személyek közül azoknak, akikkel szemben a TI Magyarországot a számvitelre vonatkozó jogszabályi rendelkezések által előírt kötelezettségek terhelik, az ezen jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatait kezeli. Az adatkezelés célja a számla kötelező adattartalmának a megállapítása, a számla kibocsátása, a számlázáshoz kapcsolódó könyvviteli feladatok ellátása. A kezelt adatok köre: a TI Magyarország az érintett személyek nevét, bejelentett lak- és értesítési címét, elektronikus levelezési címét, az adóazonosító jelüket (adószámukat) és a fizetési számlájukhoz kapcsolódó adatokat (számlaszám, számlavezető intézet adatai) kezeli. A kezelt személyes adatok megismerésére a TI Magyarország számlakiállítást és ehhez kapcsolódó könyvviteli tevékenységeket munkaköri feladatként ellátó munkavállalói jogosultak. A TI Magyarország a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.

k) Adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

A TI Magyarország az adózás rendjét meghatározó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően havonként, a tárgyhót követő hónap tizenkettedik napjáig elektronikus úton bevallást tesz az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettségeket eredményező, természetes személyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékokról és a kötelezően szolgáltatandó adatokról.

Az adatkezelést a TI Magyarország bérszámfejtési tevékenységeket munkaköri feladatként ellátó munkavállalói végzik. A TI Magyarország az adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódóan kezelt adatokat az adózás rendjét meghatározó jogszabályi rendelkezések által előírt ideig kezeli.

l) A TI Magyarország közhasznú alapítványként működik, amelynek célja többek között a korrupciós problémák feltérképezése Magyarország területén, a nyilvánosság tájékoztatása, az átláthatóságra vonatkozó elvárások teljesülésének az ellenőrzése és elősegítése, különös tekintettel a közpénzek felhasználására.  A TI Magyarország tevékenységének egyik alapját képezi a különböző tanulmányok, projektek, stb. készítése, melynek során a TI Magyarország különböző természetes személyek, jogi személyek és más szervezetek adatait használja fel.  A természetes személyek vonatkozásában személyes adatok kezelésére kerülhet sor a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően. A TI Magyarország ezen közhasznú, közérdekű tevékenysége során a személyes adatok kezelése kiterjed a tartalom előállításában közreműködő és a TI által szerkesztett tartalomban hivatkozott személyekre.

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

a) Az érintett hozzájárulása

(1) A személyes adatok kezelésének jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.

(2) Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:

 1. a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,
 2. b) elektronikus úton, a TI Magyarország internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

(3) A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.

(4) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed.

(5) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.

(6) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

b) Szerződés teljesítése

 1. Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 2. A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez az érintett által adott hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.

c) Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

 1. Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az érintett hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.
 2. Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről.
 3. Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése végett szükséges.

d) Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.

 1. Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett ésszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.
 2. A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e ésszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor.
 3. Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre.

7. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

a) Az érintett személy jogairól röviden a következő tájékoztatást adja a TI Magyarország:

Az érintettnek joga van:

 1. a tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt,
 2. arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz,
 3. adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,
 4. az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,
 5. az adathordozhatósághoz,
 6. tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos érdekére hivatkozással kezelik.
 7. mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást,
 8. a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez. Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410., www:http://www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 9. felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz,
 10. az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz,
 11. az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz.

b) Az érintett jogairól nyújtott részletes tájékoztatás

Tájékoztatáshoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.

(2) Rendelkezésre bocsátandó információk:

 1. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
 5. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 6. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a Rendelet 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

(3) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

 1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 3. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 6. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

(4) Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

(5) Az (1)–(3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:

 1. az érintett már rendelkezik az információkkal;
 2. a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
 3. az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
 4. a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

Az érintett hozzáférési joga

(1)  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

(3) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga

A helyesbítéshez való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében (kifejezett hozzájárulás adása) az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozáshoz való jog) tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján (üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés elleni tiltakozás) tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a rendelet 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

(1) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

(2) Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja (érintett kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez) szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4) Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A tiltakozáshoz való jog

1)   Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében megvalósuló adatkezelése, illetve az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés) ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2)   Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

(3)   Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(4)   Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(5)   Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(6)   Ha a személyes adatok kezelésére a rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

(1)   Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

(3) A (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

(4) A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

(1) Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

(2) Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

(3) A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1)   Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2)   Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a Rendelet 77. cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3)   A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

(4)   Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

Az adatkezelővel és az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1)   A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(2)   Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

c) Korlátozások

(1) Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:

 1. nemzetbiztonság;
 2. honvédelem;
 3. közbiztonság;
 4. bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
 5. az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
 6. a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
 7. a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
 8. az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
 9. az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
 10. polgári jogi követelések érvényesítése.

(2) Az (1) bekezdésben említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:

 1. az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
 2. a személyes adatok kategóriáira,
 3. a bevezetett korlátozások hatályára,
 4. a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,
 5. az adatkezelő meghatározására vagy az adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
 6. az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
 7. az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
 8. az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.d) Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás

(1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(2) Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a

az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

(3) Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

(4) Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3) bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését.

 1. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) A TI Magyarország elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen adatkezelési tájékoztatóban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

(2) A TI Magyarország indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

(4)   Ha a TI Magyarország nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

(5) A TI Magyarország díjmentesen biztosítja az érintett számára a következő tájékoztatást és intézkedést: visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás.

(6) Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

(7) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

(8) A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a Rendelet 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 1. ADATVÉDELMI INCIDENS ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

(2) Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az adatkezelő által titkosított állomány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása, zsarolóvírus általi fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné teszi az adatkezelő által kezelt adatokat, az informatikai rendszer megtámadása, tévesen elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.

(3) Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a TI Magyarország képviselője haladéktalanul vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából. A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

(4) Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

(5) Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

(6) Az (3) bekezdésben említett bejelentésben legalább:

 1. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
 2. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 3. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 4. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

(7) Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

(8) Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében foglalt követelményeknek való megfelelést.

 1. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

a) Az adatbiztonság megvalósításának elvei

(1) A TI Magyarország személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezel.

(2) A TI Magyarország az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi midazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához.

(3) A TI Magyarország által végrehajtandó technikai és szervezési intézkedések a következőkre irányulnak:

 1. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellenálló képességének fennállása;
 2. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 3. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelése szolgáló eljárás alkalmazása,

(4) A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

(5) A TI Magyarország az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

(6) A TI Magyarország az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a TI Magyarország érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

(7) A TI Magyarország az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat más adatoktól elkülönítetten tárolja, azzal, hogy – összhangban a fent rendelkezéssel – az elkülönített adatállományokat kizárólag a megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalók ismerhetik meg.

(8) A TI Magyarország azon munkavállalóinak enged hozzáférést személyes adatokhoz, akik a kezelt személyes adatkörök tekintetében szóbeli, vagy írásbeli titoktartási nyilatkozat tételével vetették alá magukat az adatbiztonsági szabályok megtartásával kapcsolatos kötelezettségnek

(9) A TI Magyarország az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

b) A TI Magyarország informatikai nyilvántartásainak védelme

(1) A TI Magyarország az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbiztonság megvalósulásához a következő szükséges intézkedéseket foganatosítja:

 1. Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel (valós idejű vírusvédelmi szoftvert alkalmaz).
 2. Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelméről, beleértve az elemi károk elleni védelmet.
 3. Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a szoftver mind a hardver eszközök tekintetében.
 4. Megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatállományok helyreállításához szükségesek, a biztonsági másolatok elkülönített, biztonságos kezelését végrehajtja.
 5. A TI Magyarország papíralapú nyilvántartásainak védelme

(1) A TI Magyarország a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

(2) A TI Magyarország vezetője, munkavállalói és egyéb, a TI Magyarország érdekében eljáró személyek az általuk használt vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

(3) a TI Magyarország irodájához kulcsot csak a TI Magyarország vezetője, munkavállalói és egyéb, a TI Magyarország érdekében eljáró személyek részére ad.

 1. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

(1) Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg.

(2) A TI Magyarország deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

(3) Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért a TI Magyarország felel.

(4) A TI Magyarország kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása.

(5) A TI Magyarország az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást nem ad.

Kapcsolódó hírek

blank

Jelentkezz a 12. oknyomozó újságírói mentorprogramunkra!

blank

Győzelem a Kúrián a Magyar Vízilabda Szövetséggel szemben!

blank

Átláthatóbbá váltak az Ez a Minimum! programhoz csatlakozó önkormányzatok

blank

Az önkényvédelmi törvényt hatályon kívül kell helyezni!

blank

A korrupcióellenes civil szervezetek nem szavazták meg a Korrupcióellenes Munkacsoport 2023-as jelentését

blank

Az ÁSZ ismét szelektíven büntet

blank

Beadvánnyal fordultunk a frissen létrehozott Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz! 

blank

Bejelentést tettünk a Közbeszerzési Hatóságnál a Diákhitel Zrt. túlárazott reklámszerződései miatt! 

blank

Újabb győzelem a Kúrián: közzé kell tenni a 35 éves szemétkoncessziós szerződés titkos mellékleteit!

blank

Továbbra is Magyarország az Európai Unió legkorruptabb tagállama

×